ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ


ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਉਪਰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੋਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Disclaimer Privacy Policy Contact us About us