ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ


ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਉਪਰ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਜੋ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਟਿੱਬੇ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ।

Disclaimer Privacy Policy Contact us About us